25,610,633 názory

5,181 značek
457,840 produktů
Křovinořez
Diplotop - porovnání produktů - shromažďuje MTD 790 uživatelé názory, testů a zkoušek.Díky rozsáhlé databázi, 402 stanovisky pro Křovinořez MTD 790, Diplotop porovnává Křovinořez MTD 790 se jeho konkurenty s cílem nalézt nejlepší.

Sponzorované odkazy

Stáhněte si uživatelský manuál nebo příručku k MTD 790.

VyhledÁvÁnÍ
Značka nebo výrobce:
Reference :

Všechny referenční čísla Křovinořez - MTD
Nejlepší Křovinořez - MTD produkty
Seznam značek a výrobců
BLACK & DECKER
BOSCH
DOLMAR
HOMELITE
HUSQVARNA
MAKITA
MC CULLOCH
MTD
RYOBI
STAFOR
Najít ty nejlepší produkty
Sekačka
Nůžky na živé ploty
Křovinořez
Řetězová pila
Bruska
Vrtačka
Vykružovačka
Cirkulárka
...
vysoký výkon Spolehlivost
Snadné použití Hodnota za peníze

Stanovisko ze dne MTD 790

Uživatelé hodnotí MTD 790 jako velmi uživatelsky příjemný.V průměru shledávají jeho spolehlivost uspokojivou., Ale jejich názory se liší jen nepatrně. Můžete se podívat na forum MTD 790 a přečíst si na jaké problémy uživatelé narazili a jak je řešili.

Z hlediska účinnosti je dle uživatelů středně hodnocený., Nicméně jejich názory jsou rozdílné. Shledají, že je to levné Můžete si stáhnout uživatelskou příručku MTD 790, abyste zjistili, zda jeho funkce odpovídají vašim potřebám.
Sponzorované odkazy
Abstrakt manuálu:
Viz obrázek 6 a pokyny k Zapnutí/vypnutí náøadí. Pouzívejte náøadí správnì a pouze k urcenému úcelu. Nedotýkejte se motoru a výfukového potrubí, protoze se tyto prvky bìhem provozu silnì zahøívají. Pøi zastavení náøadí zùstanou tyto komponenty jestì krátkou dobu horké. Nenechejte motor bìzet ve zvýsených otáckách, neprovádíte-li vyzínání. Pøi kontaktu s cizím tìlesem okamzitì zastavte motor a zkontrolujte náøadí z hlediska poskození. Nikdy nepouzívejte náøadí døíve, nez bude uvedeno do pùvodního stavu. Nepouzívejte náøadí, jsou-li nìkteré komponenty spatnì upevnìné nebo poskozené. Zacne-li náøadí neobvykle vibrovat, zastavte motor a okamzitì hledejte pøícinu. Vibrace jsou vseobecnì výstrazným znamením. Pøi kazdém osetøovacím nebo údrzbáøském postupu a pøi výmìnì strunové cívky nebo jiného pøíslusenství zastavte motor a nastavte do polohy Vyp. K údrzbì náøadí pouzívejte pouze pøíslusenství a náhradní díly, které jsou schválené výrobcem. Tyto díly mùzete obdrzet u Vaseho smluvního prodejce. Nepouzívejte zádné díly, pøíslusenství nebo nástavce, které nejsou schválené pro toto náøadí. PROVOZNÍ DOBY Dodrzujte národní/komunální pøedpisy týkající se doby pouzívání (event. se informujte u Vaseho pøíslusného úøadu). DALSÍ BEZPECNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ Nachází-li se v palivové nádrzi jestì palivo, neuskladòujte nikdy náøadí v budovì, kde mohou páry pøijít do kontaktu s plamenem nebo jiskrami. Pøed odklizením nebo pøepravou náøadí nechejte vychladnout motor. Bìhem pøepravy náøadí chraòte. Po kazdém pouzití náøadí vycistìte. Viz pokyny v odstavci "Cistìní a skladování". Uschovejte tuto pøírucku a pravidelnì si proctìte pokyny a pouzijte je k instruktázi jiných uzivatelù. Bude-li náøadí zapùjceno jiné osobì, zapùjcte s náøadím vzdy pokyny. Zlikvidujte starý benzin/olej nebo pøíslusné zbytky obalu podle místních pøedpisù. Nechejte vsechny opravy výhradnì provádìt v odborné dílnì. TYTO POKYNY USCHOVEJTE...

Snadné použití
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 790 snadné používat?

402 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud MTD 790 je velmi uživatelsky příjemný.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

63912223834546359102
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.39
= 2.42

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.39 a standardní rozdíl je 2.42.
vysoký výkon
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 790 vysoce účinný?

402 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud je MTD 790 ve svém oboru: nejlépe na technické úrovni, nabízí nejlepší kvalitu, nebo nabízí největší škálu možností.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

5561428463053764693
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.22
= 2.41

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.22 a standardní rozdíl je 2.41.
Spolehlivost
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 790 spolehlivý, solidní?

402 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10 pokud si myslíte, že MTD 790 je solidní produkt, který bude fungovat dlouho, než se poškodí.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

5961729483447744588
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.06
= 2.51

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.06 a standardní rozdíl je 2.51.
Hodnota za peníze
Uživatelé byli dozatováni na následující otázku:

Je 790 dobrá hodnota za dané peníze?

402 uživatelé odpovídali na otázky a hodnotili produkt na stupnici od 0 do 10. Hodnocení je 10/10, pokud si myslíte, že MTD 790 opravdu není drahý s ohledem na jeho vlastnosti.

Stanoviska (hrubé výsledky) jsou uvedeny v následujícím grafu:

13488213623567654103
012345678910

Ponecháním kurzoru myši několik vteřin nad sloupcem uvidíte počet lidí, kteří hlasovali pro vytvoření skóre, které se zobrazí na vodorovné ose.

Statistické údaje:

= 7.37
= 2.56

Průměrné skóre je dáno počtem názorů 7.37 a standardní rozdíl je 2.56.

Kontaktovat tým Diplotop
Hlavní značky
Nejlepší produkty
Nejčastěji hodnocené produkty.
Nové produkty
Sitemap
Rss
Odkazy začínající písmenem A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.